Regulamin
logo booksy

Regulamin

Regulamin świadczenia usług w gabinecie Podis Centrum Podologii Zbigniew Pyżuk - IPP Zbigniew Pyżuk

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług podologicznych, zwane dalej: Usługą Podologiczną lub Usługami Podologicznymi, która jest świadczona w Podis Centrum Podologii - IPP Zbigniew Pyżuk mieszczącym się w Szczecinie, przy ulicy Mazowiecka 1/u2, które jest zwane dalej: Podis Centrum Podologii Przed skorzystaniem z Usługi Podologicznej należy zapoznać się z treścią Regulaminu.
 2. Skorzystanie z Usługi Podologicznej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 3. Samodzielnie dokonywać Rejestracji oraz korzystać i uczestniczyć w Wizycie podczas której wykonywana jest Usługa Podologiczna mogą wyłącznie osoby pełnoletnie – dalej zwane Klientem. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usługi Podologicznej na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przez rozpoczęciem Usługi Podologicznej.

§ 2. Rejestracja na Wizytę

 1. Usługi Podologiczne świadczone są wyłącznie za uprzednią rezerwacją wizyty- dalej zwane: Wizytą, za wyjątkiem wyjątkowych sytuacji, w których Klient może skorzystać z Usługi Podologicznej poza kolejnością, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Wizyty w gabinecie Podis Centrum Podologii można umawiać poprzez telefoniczną rejestrację- dalej: Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 lub poprzez portal booksy.com
 3. Klienci rejestrowani są zgodnie z grafikiem obowiązującym w gabniecie Podis Centrum Podologii.
 4. Podczas rejestracji zostanie zaproponowany najbliższy możliwy termin wizyty. Jeżeli okaże się, że zapropronowany termin jest zbyt odległy, Klient może zostać wpisany na listę rezerwową co oznacza, że będzie mógł skorzystać z Usługi Podologicznej w sytuacji, w której inny Klient, który wcześniej dokonał skutecznej Rezerwacji i został umówiony na Wizytę, odwoła Wizytę lub z innych przyczyn Wizyta zostanie anulowana.
 5. Podczas Rejestracji osoba rejestrująca poprosi o podanie następujących danych:
  1. imię i nazwisko;
  2. numer telefonu do kontaktu;
 6. W określonych przypadkach Klient może zostać poproszony o nadesłanie na adres e-mailowy: gabinet@podis-szczecin.pl  zdjęcia stopy lub jej części w celu wstępnej konsultacji. Wysłanie zdjęć jest dobrowolne przez Klienta.
 7. Na 24 godziny przed umówionym terminem Wizyty Klient otrzymuje automatyczną wiadomość tekstową SMS z systemu Booksy, z przypomnieniem o Wizycie wraz z prośbą o jej potwierdzenie.
 8. W przypadku niepotwierdzenia Wizyty przez Klienta drogą telefoniczną lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS najpóźniej w dniu poprzedzającym Wizytę do godziny 18:00- Wizyta ta zostanie przez Podis Centrum Podologii automatycznie anulowana.

§ 3. Rezygnacja z Wizyty, odwołanie z Wizyty

 1. Podis Centrum Podologii zastrzega, że ustalona godzina Wizyty może ulec nieznacznej zmianie. Jeżeli przesunięcie w godzinie Wizyty wynika w szczególności z przyczyn niezależnych od Podis Centrum Podologii i trwa dłużej niż 15 minut, gabinet Podis Centrum Podologii w miarę możliwości poinformuje Klientów zapisanych na Wizyty o przesunięciu terminu Wizyt. Niemniej wszyscy pracownicy Podis Centrum Podologii dokładają wszelkich starań, by Wizyty odbywały się planowo.
 2. Gabinet Podis Centrum Podologii zastrzega, że jeżeli Klient spóźni się na wizytę o 15 minut może ona ulec skróceniu lub zostać anulowana, jeżeli pracownik Podis Centrum Podologii uzna, że w pozostałym czasie nie ma możliwości wykonania Usługi Podologicznej z należytym staraniem. Ponadto Gabinet Podis Centrum Podologii informuje, że koszt wizyty nie ulega w tych przypadkach zmianie.
 3. Nieprzystąpienie do Wizyty przez Klienta bez uprzedniego odwołania Wizyty uprawnia gabinet Podis Centrum Podologii do obciążenia Klienta kosztami niezrealizowanej Wizyty oraz zarządania wpłaty zadatku przed zrealizowaniem następnej Wizyty. Wpłata zadatku w wysokości 50% usługi może nastąpić w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia lub jako przelew internetowy na konto bankowe na dane: IPP Zbigniew Pyżuk Ul. Mazowiecka 1/u2 70-526 Szczecin Numer konta bankowego: 67 1140 2004 0000 3502 8096 7754
 4. Podis Centrum Podologii zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty na co najmniej 24 godziny przez terminem rozpoczęcia Wizyty ze względów losowych. W takim wypadku Podis Centrum Podologii zaproponuje nowy termin Wizyty.
 5. Gabinet Podis Centrum Podologii informuje, że nie udziela konsultacji telefonicznych zakresem odpowiadających świadczonej Usłudze Podologicznej. Klient jest konsultowany wyłącznie podczas umówionej wizyty w Podis Centrum Podologii.
 6. Pierwszeństwo przyjęcia na Wizytę mają Klienci, którzy uprzednio dokonali Rezerwacji i umówili się na Wizytę. W wypadkach szczególnych, w tym w szczególności odnoszących się do Klientów z powikłaniami powstałymi w trakcie prowadzonych w gabinecie Podis Centrum Podologii Usług Podologicznych lub osób wymagających natychmiastowej konsultacji- przewiduje się możliwość przyjęcia osoby bez uprzednio dokonanej przez nią Rejestracji, zgodnie z procedurą rejestracyjną.
 7. Klient ma prawo odwołać Wizytę najpóźniej na 24 godziny przez zaplanowaną wizytą.

§ 4. Przebieg Wizyty

 1. Usługi Podologiczne wykonywane w Podis Centrum Podologii wykonywane są przez specjalistów, posiadających doświadczenia zawodowe oraz umiejętności potrzebne do wykonania Usługi Podologicznej.
 2. Na pierwszej Wizycie Klient obowiązany jest do wypełnienia tzw. KARTY WYWIADU PODOLOGICZNEGO, na której podstawie zostanie przeprowadzony wywiad z Klientem
 3. Odmowa wypełnienia KARTY WYWYIADU PODOLOGICZNEGO, podania swoich danych, informacji o stanie zdrowia czy odmowy wykonania zdjęć dokumentujących przebieg terapii bez ich rozpowszechniania wiąże się z odmową wykonania Zabiegu Podologicznego.
 4. Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista gabinetu Podis Centrum Podologii przedstawi Klientowi plan terapii oraz wyceni wstępny koszt Usługi Podologicznej.

§ 5. Płatność

 1. Klient jest obowiązany do dokonania zapłaty za wykonane Usługi Podologicznej. Szczegółowy Cennik dla poszczególnych Usług Podologicznych znajduje się na stronie internetowej http://podis-szczecin.pl/ oraz w siedzibie firmy.
 2. W Gabinecie Podis Centrum Podologii udostępnia się następujące formy płatności:
  1. Gotówka
  2. Karta płatnicza
  3. Bon podarunkowy
 3. Zapłata za Usługi Podologiczne następuje po odbytej Wizycie, za wyjątkiem przypadków określonych niniejszym Regulaminem, za które Klient obowiązany jest uiścić całość lub część opłaty przed wykonaniem Usługi Podologicznej lub w przypadkach płatności za Usługę Podologiczną pomimo jej niewykonania z uwagi na okoliczności leżące po stronie Klienta.
 4. W przypadku Klientów korzystających z bonów podarunkowych, po odbytej Wizycie Klient w momencie płatności Klient obowiązany jest okazać bon podarunkowy. W innym wypadku, Usługi Podologiczne podlegają płatności gotówkowej lub za pośrednictwem karty płatniczej.

§ 6. Procedura reklamacyjna

 1. Klient po wykonanej Usłudze Podologicznej ma prawo do złożenia reklamacji nie później niż 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Usługi Podologicznej- dalej: Reklamacja. Składając Reklamację Klient obowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać z jakich przyczyn uważa Reklamację za zasadną.
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Podis Centrum Podologii w terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji. W tym terminie Klient zostanie powiadomiony o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.
 3. W przypadku uznania Reklamacji za zasadną Klientowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w gabinecie Podis Centrum Podologii lub zwrot kosztów wykonanej Usługi Podologicznej. Podis Centrum Podologii w ramach uznania reklamacji może ponadto zaproponować inne korzyści Klientowi.
 4. W przypadku kwestionowania Usługi Podologicznej zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę Podologiczną– w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany po rozpatrzeniu reklamacji w pełnej wysokości. Podis Centrum Podologii zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.
 5. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane preparaty, powikłania spowodowane niezastosowaniem się do zaleceń i planu terapii – jeżeli objawy te związane są z wykonaną Usługą Podologiczną lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Klienta, w szczególności jeżeli nie poinformował o tym w Karcie Wywiadu Podologicznego.

§ 7. Odpowiedzialność

 1. Klienci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia wyposażenia gabinetu Podis Centrum Podologii. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.
 2. Podis Centrum Podologii nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w Podis Centrum Podologii, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient zobowiązany jest zatrzymać przy sobie.
 3. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane Usługi Podologiczne po stronie gabientu Podis Centrum Podologii.
 4. Podis Centrum Podologii nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Usługi Podologicznej wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 5. Klient zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone mu podczas Wizyty.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie osoby przebywające na obszarze gabientu Podis Centrum Podologii zobowiązane są przestrzegać całkowitego zakazu palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 2. Na obszarze gabientu Podis Centrum Podologii, a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są Usługi Podologiczne zabrania się wprowadzania zwierząt.
 3. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika gabinetu Podis Centrum Podologii.
 4. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług Podologicznych powinny zostać w pierwszej kolejności rozwiązane polubownie.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia _____01.08.2021___________
 6. O zmianach niniejszego Regulaminu Klient będzie powiadamiany drogą e-mailową, na adres podany podczas Rejestracji.